Panwa Group Logo Panwa Accounting, Auditing, Business Consulting
Bangkok, Phuket - Thailand
Japanese | Thai

Home | About us | Location map | Services | Doing business in Thailand | Thailand accounting | Maps, resources | Library | Glossary | Employment | Inside Panwa

|Thai|

พันวากรุ๊ป บริการบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร และที่ปรึกษา

บริการบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีอากร ที่ปรึกษาธุรกิจ จดทะบียน
บริษัท ใบอนุญาติธุรกิจ เจรจา ต่อรองกับหน่วยงานราชการชการ

Panwa office Bangkok 
Panwa Group Accounting & Auditing Office in Bangkok

บริษัท พันวากรุ๊ป จำกัด
บริษัท พันวาตรวจสอบบัญชี จำกัด
บริษัท พันวาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด


พันวากรุ๊ป เป็นกลุ่มธุรกิจให้บริการ จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร และที่ปรึกษา เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ผู้เริ่มก่อตั้งคือนายประเสริฐ ปูทอง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5741 ซึ่งมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี ในระดับบริหารกว่า 10 ปี ในการร่วมงานทั้งบริษัทตรวจสอบบัญชีในประเทศ และบริษัทตรวจสอบบัญชีร่วมทุุุนจากต่างประเทศ เราให้บริการสำหรับกิจการทั่วไปทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศ

ลูกค้าของเราดำเนินธุรกิจอยู่้ในหลายจัุงหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี พัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สมุทรสาคร เชียงใหม่ เพชรบุรี ภูเก็ต และอื่นๆ

ปัจจุบัน ( ปี พ.ศ. 2550) พันวากรุ๊ป ให้บริการแก่ลูกค้าด้านตรวจสอบบัญขีกว่่า 120 ราย และใ้ห้บริการด้านบัญชี ภาษีอากรกว่่า 80 ราย

บริการที่นำเสนอ
ด้วยประสบการณ์ของทีมงานนักบัญชี ทีมงานตรวจสอบบัญชี และทีมเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการซึ่งรับผิดขอบต่อบริษัทของท่าน เราขอเสนองานบริการด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลาในขอบเขตงานบริการดังนี้ บริการบัญชี
เราให้บริการต่างๆ ด้านบัญชี ได้แก่ จัดทำบัญชีแบบรายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยจัดทำรายการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ใบสำคัญต่างๆ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง งบกระแสเงินสด งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบการเงินต่าง ๆ ซึ่งได้ปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป งานบริการบัญชีของเรายังครอบคลุมถึงการจัดเตรียมและส่งรายการต่าง ๆ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบด้วย.

ในกรณีที่ท่านต้องการใหเรา จัดทำบัญชี ในรูปแบบ งบการเงินรายเดือน งบการเงินรายไตรมาส หรืองบการเงินตามระยะเวลาต่างๆ ตามที่กำหนด เรายังคำนึงถึงความรวดเร็ว โดยจัดทำให้โดยเร็วที่สุดในเดือนถัดไป

ยิ่งไปกว่านั้นการบริการจัดทำบัญชียังคำนึงถึงการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี ปี พ.ศ. 2543

บริการภาษีอากร
เราได้ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่่ยวข้องกับภาษีอากรของบริษัทของท่าน งานบริการภาษียังครอบคลุุมถึงการเข้าพบ เื่พื่อชี้แจง และเจรจาต่อรองปัญหาต่าง ๆ ต่อสรรพากรและหน่วยงานราชการ งานบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย บริการตรวจสอบบัญชี
เราทำการตรวจสอบบัญชีโดยปฎิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อให้แสดงฐานะการเงินที่แท้ัจริงของกิจการ กรณีที่เราพบความผิดพลาดหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตจะทำหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป

ทีมงานตรวจสอบบัญชี ที่ไว้วางใจได้
ทีมงานตรวจสอบบัญชีซึ่งควบคุมการทำงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ และ ปฎิบัีติงานเต็มเวลาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหรือตอบคำถามต่อลูกค้าเมื่อถูกร้องขอ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ควบคุมงานประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ปรึกษา นางสาวพิทยา วชิรลีลากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3964 ซึ่งให้คำปรึกษาสำหรับกรณีปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ

พนักงานตรวจสอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย และยังคงได้รับการศึกษาหรืออบรมอย่างต่อเนื่องทั้งจากการอบรมของหน่วยงานราชการ องค์กรภายนอก และจากภายในพันวากรุ๊ป เอง ทุก ๆ ปี พนักงาทุกระดับต้องเข้ารับการทดสอบภายในองค์กรเพื่อเป็นการประเมินความสามารถและพัฒนาการเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับตำแหน่ง ประจำปี

บริษัท พันวาตรวจสอบบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีกับสภาวิชาชี ภายใต้มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี ปี พ.ศ. 2547 โดยได้รับใบอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 0105546050917ซึ่งสามารถปฎิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2548 จนถึง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550

แผนงานในอนาคตที่ ภูเก็ต
สืบเนื่องจาก ลูกค้าของเราได้ขยายเพิ่มขึ้นไปยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนตั้งอยู่ไกลจากกรุงเทพมหานคร เราจึงวางแผนที่จะเปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่เกาะภูเก็ต เรากำลังหาผู้ร่วมลงทุนหรือหุ้นส่วนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเพื่อเร่วมดำเนินธุรกิจ ร่วมแบ่งปันข้อมูล และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสารซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

สถานที่ติดต่อสำนักงาน
บริษัท พันวากรุ๊ป จำกัด
บริษัท พันวาตรวจสอบบัญชี จำกัด
บริษัท พันวาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
1560 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-933 6121, 02-933 6122
แฟ็กซ์ : 02-933 6120
Email: bkk [at] panwa [dot] co [dot] th

Website: www.panwagroup.net
Website: www.pwg.asia

Bangkok location map
Location map
1 = Morchit sky train station
2 = Chatuchak park underground train station
3 = Phahoyothin underground train station
4 = Ladphrao underground train station
5 = Ratchadaphisek underground train station


English-Thai Translator - Teacher - Editor | Private small group travel in Thailand, Laos | Photos & info of Thailand, Laos, Myanmar | Private group trips in Myanmar